SSS(Sıkça Sorulan Sorular)

   • İSG ne demektir?

   İSG; İş Sağlığı ve Güvenliği anlamında kullanılan kısaltmadır. İş Sağlığı ve Güvenliği; iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek, çalışanların sağlığını ve güvenliğini sürdürmek için yapılan sistematik çalışmalar bütünüdür.

   Bununla beraber bize göre İSG : "İstediğin zaman! Sistematik! Güvenilir!" bir sistemin kısaltmasıdır.

   • İSG profesyonelleri kimlerdir?

   İSG profesyonelleri yasal mevzuat açısından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Sağlık Personellerinden oluşur. Ayrıca yasal mevzuatta sayılanlar dışında; İSG danışmanları ve İSG hakkında standart geliştiren uzmanlar da İSG profesyonelleri olarak kabul edilir.

   • İSG’nin önemi nedir?

   İş kazaları ve meslek hastalıkları nedeni ile binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve daha fazlası işgöremez hale gelmiştir. Bu kayıpları maddi ve manevi açıdan önlemek öncelikle sosyal sorumluluktur. “Önlemek insana yakışandır ve ödemekten ucuzdur.” İSG'nin temel felsefesidir ve bu felsefe yerine koyamayacağımız kayıpları önlemektedir.

   • İSG sistemi nasıl yönetilir?

   İSG Profesyonelleri görev, yetki ve sorumluluklarını mevzuata ve uluslararası standartlara göre yerine getirirler. İSG mevzuatı ve standartlar periyodik veya duruma göre ölçümler, kontroller ve denetimler zorunlu kılmaktadır. Profesyoneller bu işlemleri planlar, uygular, kontrol eder ve önlem alırlar. İşte bu şekilde sistematik bir yönetim uygularlar. Sağlık ve güvenlik işlemleri ayrı profesyoneller tarafında yürütülmektedir. Ayrı ayrı yapılan işlerin koordinasyonu için de yasal mevzuat ve uluslar arası standartlar vardır. Profesyoneller işlerini takip etmek için de kendi yöntemlerini geliştirirler. Kimisi ajanda, not defteri kullanır, kimisi kişisel bilgisayar kullanır, kimisi de çok büyük firmalarda bulunan yüksek maliyetli ve kabiliyetli programlar kullanır. Türkiye’de bir ilk olan Onlineisg ise; İSG yönetmenin en kolay yoludur.

   • İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?

   Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.(http://www.guvenlebuyuturkiye.com)

   • İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) profesyonellerinin sorumlulukları nelerdir?

   İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin temel görevi, işyerindeki tehlikeleri ve bu tehlikelerden doğabilecek riskleri ortaya çıkartarak, alınması gereken tedbirleri belirlemektir. İş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan kuruluşlar ve İSG profesyonelleri, işverenlere karşı sorumludur. Bu sorumluluktan dolayı İSG profesyonelleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususları işverene iletmek ve işverence uyulmayan hayati tehlike arz eden riskleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirmek ile yükümlüdür.(http://www.guvenlebuyuturkiye.com/)

   • İş yerinde risk değerlendirmesi neyi amaçlar?

   Genç, yaşlı, engelli, gebe, emziren çalışanlar ve kadın çalışanlar gibi öncelikli grupta yer alan çalışanların durumunun risk değerlendirmesinde özellikle dikkate alınması sağlanmış ve alınan önlemlerin çalışanlara uygun olma zorunluluğu getirilmiştir. Buradan yola çıkarak, çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal, yapı işleri ve tehlikeli kimyasallarla çalışılan sektörler veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmaması işi durdurma sebebi sayılacaktır.(http://www.guvenlebuyuturkiye.com/)

   • Küçük işletmeler yeni kanundan nasıl yararlanabilir?

   Kamu kurumları hariç 10’dan az çalışanı olan ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin, ekonomik sürdürülebilirliklerinin sağlanması amacıyla, İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesinde, Bakanlık maddi destekte bulunacaktır.(http://www.guvenlebuyuturkiye.com/)

   • İş kazası ve meslek hastalıkları nasıl tespit edilir?

   İşverenler, tüm iş kazaları ve meslek hastalıklarının kaydını tutmak, gerekli incelemeleri yaparak rapor hazırlamak ve son dakika önlenmiş olayların dahi değerlendirmesini yapmak ile yükümlüdür. Böylece yaşanan olumsuz deneyimlerin tekrarlanmaması ve oluşabilecek zararların önüne geçilmesi sağlanacaktır. İşyeri hekimi ve sağlık görevlileri tarafından meslek hastalığı ön tanısı konulan vakalar, yetkili sağlık birimlerine sevk edileceklerdir. İş kazası ve meslek hastalıkları artık sadece sosyal güvenlik kurumuna bildirilecektir. Yetkili sağlık birimleri ise iş kazaları ve teşhis koydukları meslek hastalıklarını 10 gün içinde sosyal güvenlik kurumuna bildireceklerdir.(http://www.guvenlebuyuturkiye.com/)

   • İşyerlerinde, acil durum sorumlulukları nelerdir?

   İlkyardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için önceden planlama ve hazırlık yapılması işyerlerinin yükümlülükleri arasındadır. Bu yükümlülükle birlikte, hayati ve özel tehlike bulunan yerlere yeterli bilgi ve talimatı olmayan çalışanların girmemesi için de gerekli tedbirlerin alınması sağlanmış ve oluşabilecek kayıpların önüne geçilmiştir.(http://www.guvenlebuyuturkiye.com/)

   • Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği için nasıl bir eğitim alır?

   İşveren, tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür. İş ya da işyeri değişikliği, uzun süreli izin, kullanılan donanım ya da malzemelerin değişikliği ardından, yeni çalışma koşullarına yönelik olarak çalışan eğitim alacak ve düzenli aralıklarla bu eğitimler tekrarlanacaktır. Aynı zamanda tüm çalışanlar, işyerinde karşılaşabilecekleri her durum hakkında olduğu gibi, hak ve sorumlulukları ile ilgili de bilgilendirilecektir. Çalışanlar için bir başka zorunlu eğitim ise mesleki eğitim olarak belirlenmiştir. Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde çalışacak olanların, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgelemeleri şart olmuştur. Böylece iş sağlığı ve güvenliği, mesleki eğitimle de desteklenmiştir. Eğitim maliyetlerinin çalışana yansıtılmaması ve eğitim süresinin iş süresinden sayılması sağlanmıştır.(http://www.guvenlebuyuturkiye.com/)

   • Çalışanların yeni hakları nelerdir?

   Çalışanların; verilen talimatlara uymak, kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmak ve işbirliği yapmak gibi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülükleri düzenlenmiştir. Ciddi ve yakın tehlikeyle karşı karşıya kalma ve talep edilmesine rağmen gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda çalışanlar, çalışmaktan kaçınma hakkına sahip olmuşlardır. Çalışanın, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmadığı dönemin ücretini alması ve gerek kanunlardan gerek ise iş sözleşmelerinden doğan haklarının kısıtlanmaması sağlanmıştır.(http://www.guvenlebuyuturkiye.com/)

   • İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi kimidir?

   İşyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği için işverene önerilerde bulunacak, gerekli tedbirlerin alınmasını istemek gibi konularda işyerindeki tüm çalışanlarla işveren arasındaki iletişimi sağlayacak bir iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi görevlendirilecektir. Çalışan temsilcisi, çalışanlar arasında yapılacak seçimle veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla belirlenecektir.(http://www.guvenlebuyuturkiye.com/)

   • Onlineisg nedir?

   Onlineisg; İSG yönetmenin en kolay yoludur. Onlineisg internet üzerinden İSG yönetim sistemi sağlar. Onlineisg’de İSG’nin İş Sağlığı ve Güvenliği anlamından başka bir anlamı daha vardır. İ:İstenilen yer ve zamanda- S:Sade ve Sistematik- G:Gerçek Zamanlı ve Güvenli.

   • Ne fayda sağlar?

   Kullanım düzeyinize ve verileri detaylı girmenize bağlı olarak daha çok fayda sağlayabilirsiniz ama faydaların bir kısmı aşağıdaki gibi sıralanabilir.

   • İş Sağlığı ve Güvenliği’ni yönetmek için basit ve etkili bir sistem sunar.

   • Daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı için analiz imkanı sağlar.

   • Her an ve her yerde anlık kayıt yapılabilir.

   • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin planlanmasını ve takibini sağlar.

   • Eğitimin kendisinden daha çok zaman alabilen kayıt işlemlerinden zaman tasarrufu sağlar.

   • Sağlık verilerinin analizi ile koruyucu tedbirler alınabilir.

   • Periyodik işlemlerin unutulmasından doğabilecek muhtemel cezalar azalır.

   • İSG Profesyonellerinin kuruluş bazlı dokümantasyon takibi kolaylaşır.

   • Onlineisg, hangi sektördeki ve ne büyüklüklerdeki firmalar için daha uygun?

   İSG yönetimi genel olarak tüm işletmelerde aynı sistematikle yapılır. Dolayısıyla Onlineisg tüm işyerleri için uygundur. Bilgi ekranları ve genel uygulama parametreleri özel sektöre daha uyumludur. Küçük, orta, büyük tüm firmalarda kullanılabilir. Sadeliği, Kullanım ve erişim kolaylığı en büyük avantajıdır. Diğer taraftan; binlerce çalışanı olan, mali imkanları yüksek ve en detaylı süreçleri dahi takip etmek için yeterli kadrosu olan firmalar sadece yerel sunucularda çalışabilecek büyüklükteki yüksek maliyetli programları da tercih edebilirler.

   • Ne kadar sürede üye olur, kullanır ve fayda sağlarım?

   Hemen! Üyelik sayfamızdan günün her anında üye olup sistemi hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Kişisel ya da iş bilgisayarınızdaki verilere ulaşmak bazen sorun olabilir. Ama Onlineisg her an yanınızda. Dolayısıyla her an fayda sağlarsınız. Sisteme ihtiyacınız olan ne kadar veri varsa o kadar yüklersiniz, yüklediğiniz düzeyde İSG yönetirsiniz. Onlineisg’nin hiçbir zorluğu yoktur, biraz zaman (ki aradığınızı bulamadığınız zamanlardan ve aşırı detaylı programlarda kayıt yapmaktan çok daha kısa) ve istikrarlı kullanım yeterli. Onlineisg ve çalışma disiplininizle sağladığınız faydaları siz de göreceksiniz.

   • Sistemi kullanmaya nereden başlamalıyım?

   Sistemi kullanmaya dilediğiniz modülden başlayabilirsiniz. Ancak daha etkin kullanım ve daha fazla fayda için aşağıdaki açıklamalarımızı dikkate almanızda fayda var. Öncelikle kendi bilgi ve belgelerinizi kaydedip çalışma sürelerinizi takip edebilirsiniz. Daha sonra İSG yönetimi yaptığınız firmaların bilgilerini tanımlayarak, temel yasal uyumluluklarını kontrol edebilirsiniz. Firma bilgilerinden sonra çalışan bilgilerini de kaydederek firma koşullarına göre çalışanların uyumluluğunu kontrol edebilir, insan odaklı İSG yönetimine başlayabilirsiniz. Sonraki aşamalarda çalışanlardan İSG kurulu ve acil durum ekipleri oluşturabilir, İSG kurulu ile risk değerlendirme ve İSG denetimleri yapabilirsiniz. Tüm bu aşamalarda dilediğiniz gibi hatırlatma ve etkinlik oluşturabilirsiniz. Esnek yapıdaki sistemimizin bu özeliklerini ve diğer tüm özelliklerini kullanma hakkında kendi yönteminizi geliştirebilirsiniz.

   • Sistem nasıl güncelleniyor, güncellemelerde üyelere ek bir maliyeti var mı?

   Onlineisg, mevzuat ve standartlardaki değişim ve gelişmeler dikkate alınarak kullanım kolaylığı, maliyet, fayda esasları ile sürekli güncellenmektedir. Mevcut üyelere üyelik süreleri boyunca mevcut modüllerdeki güncellemeler ücretsiz sağlanmaktadır. Yeni modül ve ilk üyelik ücretleri sistem geliştirme maliyetleri dikkate alınarak güncellenir ve sitede yayınlanır.

   • Ajanda ile, kişisel bilgisayar ile çalışmaktan ya da diğer İSG yönetim programlarından farkı nedir?

   Öncelikle; Onlineisg; web tabanlı İSG yönetiminde Türkiye’de ilktir. Ülkemizin İSG mevzuat ve uygulamalarına göre ihtiyaç duyulan özellikleri taşır. Eğitim modülü yine özgün olarak tasarlanmıştır. Eğitimlerinizi planlar, kaydeder, değerlendirirsiniz. Katılımcı değerlendirmelerini kaydeder ve sertifikalarını bir tuşa basarak hazırlayabilirsiniz. Bu özellikle de bir ilktir. Pahalı sunucular ve programlar kurmak gerekmez, yıllık bakım sözleşmeleri gibi maliyetler yoktur. Onlineisg, aynı zamanda iş güvenliği uzmanı olan sistem analistinin özgün çözümlerini içerir ve kullanım kolaylıklarını sistematik yaklaşımla planla-uygula-kontrol et-önlem al prensibi temelinde tasarlanmıştır. Günün büyük bir bölümünü İSG çalışarak geçiren profesyoneller işinin önemi ve yoğunluğu nedeni ile bazı özel işleri unutabilmektedir. Onlineisg, yeni mevzuatın İSG profesyonellerinin bu yoğunluluğunun daha da artacağını düşünerek özel çözümler de geliştirmiştir. Sistemdeki bağlantılar kısmına takip ettiğiniz web sitelerinin adreslerini kaydederek kendi bilgisayarlarınız olmadan da adresini unuttuğunuz sitelerin bağlantılarına ulaşabilirsiniz. Etkinlikler düzenleyip, tüm Onlineisg kullanıcılarını davet edebilirler, ya da sadece kendileri için bir hatırlatma oluşturabilirler. Hatırlatma oluşturup SMS ya da e-posta ile özel günleri kendisine de hatırlatabileceği gibi, aylar öncesinden hazırladığı mesajın tam gününde, unutmadan ilgili kişiye ulaşmasını sağlayabilir. Kullanıcılar arasında kulanım-ödeme dengesini sağlamak için de geliştirme yapılmıştır. Üyenin kayıt yapacağı firma ve personel sayısı, dosya yükleme kapasitesi, sms ile hatırlatma sayısı opsiyonları ilk üyelik haklarına eklenerek kullanılabilir. Bunlar ek maliyet değildir, ekonomiklik için ve kullandığınız kadar ödemeniz için birer imkandır. İSG yönetmeye yeni başlayanlar için menü eğitim niteliliğindedir. Üstelik web sitemizdeki açıklamalar ile kullanımı çok kolay olan sistemimizi çok daha kolay anlar ve kullanırsınız. Sistemi İSG profesyonelleri tasarlamıştır. Hiç İSG bilmeyen biri de sistemi kullanabilir ama hedef kitlemiz İSG profesyonelleridir. İSG’de yeni misiniz ya da deneyimlisiniz ama işleriniz sürekli artıyor mu Onlineisg kullanın. Yine de sistemle ilgili bir sorunuz olursa ya da sorun yaşarsanız, hemen bize ulaşın.

   • Üye olduğumda nasıl bir bağlılığım olur?

   1 yıldan kısa süreli üyelikler için birim maliyetler ve kullanıcıların ödemek durumunda kalacağı ücretler artmaktadır. Bir bütçe planı yaparak sistem maliyetlerini azaltmak için üyelik süresi en az 1 yıl olarak belirlenmiştir. Öncelikle Onlineisg’nin ücretsiz deneme sürümünde İSG sisteminin içeriğini ve kullanım şeklini incelemenizi tavsiye ederiz. Deneme sürümünde gördüğünüz özellikleri, aynı şekilde ücretli sürümde dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Eğer 1 yılın sonunda ya da herhangi bir anda sistemi kullanmayı bırakırsanız, bu sizin tercihiniz olacaktır. Yine de onlineisg’ye istediğiniz zaman yeniden başlayabilirsiniz. Deneme, tanıma imkanı verildiği için yıllık üye olduğunuzda ücret iadesi yapılmaz. Eğer sistem ile ilgili bir sorun olursa, üyelerimizi gözetme prensibimiz gereği sözleşme koşullarına göre gerekli çalışmalar yapılır. Onlineisg’yi ne kadar kullanırsanız o kadar fayda sağlarsınız. Fayda sağladıkça da bağlanacaksınız.

   • Kayıtlarım nerede saklanıyor?

   Onlineisg sistemi ve kayıtlarınız güvenli sunucularda saklanmaktadır. 128 bit SSL güvenlik, Firewall, IPS ve IDS gibi atak tespit ve atak engelleme sistemleri uygulanmaktadır. Verileriniz şifreli olarak sunuculara iletilmektedir ve kimseyle paylaşılmamaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyunuz.

   • İSG hakkında ya da Onlineisg hakkında özel sorularım olursa, nasıl destek verirsiniz?

   Onlineisg ve İSG hakkında paylaşımlarınızı onlineisg.com üyelerimizi davet ile kaydettiğimiz Google Grubumuzda üyelere iletebilirsiniz. GoogleGrup

   Biz genel bir sitem uygulayalım ve bu konuda standart oluşturalım istiyoruz ama danışmanlık talep ederseniz elbette size destek oluruz. Bizimle iletişime geçin!