Pratik Bilgiler!

Bazen çok basit bilgilere ulaşmakta güçlük çekeriz. Basit ama önemli olan..

Bu bilgileri sürekli güncelliyoruz ve sisteme dahil olursanız hızlı bakışla anlık kontroller yapabilirsiniz.

  • Asgari Ücretler

  16 Yaşından Büyükler için (01.01.2013 - 30.06.2013).....978,60 TL

  16 Yaşından Büyükler için (01.07.2013 - 31.12.2013)....1021,50 TL

  16 Yaşından Küçükler için (01.01.2013 - 30.06.2013).....839,10 TL

  16 Yaşından Küçükler için (01.07.2013 - 31.12.2013).....877,50 TL

  • Yıllık İzinler(4857 sayılı yasaya göre)

  Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) : 14 İş Günü

  Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara : 20 İş Günü

  Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara : 26 İş Günü

  Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi : En az 20 İş Günü

  • Sözleşme Feshi İhbar Süreleri

  Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için...............2 hafta

  Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için...4 hafta

  Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için..6 hafta

  Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için...........8 hafta

  • Eski hükümlü, Özürlü personel istihdam oranları
  50 ve daha fazla çalışanı olan kuruluşlar içindir.

  Özel Sektör :Zorunlu Eski Hükümlü Personel istihdam oranı : % 0 (mesuliyet yoktur.)

  Kamu Sektörü : Zorunlu Eski Hükümlü Personel istihdam oranı : % 2 (Eski hükümlü yerine Terörden yaralanmış, ancak malul olmamış kişiler tercih edilebilir.)

  Özel Sektör : Zorunlu Özürlü Personel istihdam oranı: % 3

  Kamu Sektörü : Zorunlu Özürlü Personel istihdam oranı : % 4

  • İSG Profesyoneli( İG Uzmanı, İşyeri Hekimi) istihdam Zorunluluğu

  50'den az çalışanı olan Az Tehlikli İşler için ...........30.06.2014

  50'den az çalışanı olan Tehlikli İşler için ..............30.06.2013

  50'den az çalışanı olan Çok Tehlikli İşler için .....30.06.2013

  Yasa 30.06.2012'de yürürlüğü girmiş olup, 50'den çok çalışanı olan sanayiden sayılan işyerlerinin tamamında İSG Profesyoneli istihdamı geçmişten beri zorunludur. Ayrıca, hizmet sektöründe 01.01.2013'den önce sadece İşyeri Hekimi istihdamı gerekiyorken, 01.01.2013'ten itibaren İş güvenliği Uzmanı zorunluluğu da gelmiştir. Diğer Sağlık Personelinin istihdamı ile ilgili olarak yönetmelik beklenmektedir.

  • Risk Değerlendirmesi geçerlilik süreleri

  Az Tehlikli İşler için ...........6 Yıl

  Tehlikli İşler için ..............4 Yıl

  Çok Tehlikli İşler için için .....2 Yıl

  Yasa 30.06.2012'de yürürlüğü girmiş olup, 29 Aralık 2012 tarih 28512 Sayı ile yayınlanan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ile detaylar açıklanmıştır.

  • İSG Kurulu Çalışan Temsilcisi Sayısı

  İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde : 1

  Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde : 2

  Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde : 3

  Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde : 4

  Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde : 5

  İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde : 6

  • Risk Değerlendirmesini kim yapar?

  İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre; bahsi geçen Ekip

  ÇSGB Rehberlerine göre Apartman ve Kuaförlerde İşveren ya da Yönetici ve Çalışan Temsilcileri ve VARSA İş Güvenliği Uzmanı, VARSA İşyeri Hekimi.

  Her iki durumda da risk değerlendirme yetkinlik kriteri tanımlı değil!